fbpx

Rodo


Gromadzenie, wykorzystywanie i przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe to prywatne informacje na Państwa temat. Zaliczają się do nich takie informacje jak np.: imię i nazwisko, adres elektroniczny, adres pocztowy, numer telefonu. Dane osobowe gromadzone są wówczas, gdy podają je Państwo podczas rejestracji w Portalu dealera Nissan. Dane te wykorzystujemy w Portalu jedynie w celu świadczenia zamówionych usług oraz dla celów marketingowych, jednakże tylko w określonym dla tych celów zakresie. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z administratorem, zwłaszcza autoryzowanym dealerom i stacjom obsługi.

Administrator Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Samochodowe Nivette sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Lotniczej 3/5, 04- 192 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000255303, NIP 1132636669, z kapitałem zakładowym w wysokości 745.000 zł.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Nivette sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Lotniczej 3/5, 04- 192 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000135322, NIP 113 15 04 167, z kapitałem zakładowym w wysokości 1,100.000 zł.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się z nami skontaktować:

Inspektor danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, czyli osobę odpowiedzialną za ochronę Pani/Pana danych osobowych, z którą należy się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz korzystaniem z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Z inspektorem danych osobowych można się kontaktować:

Cele przetwarzania danych i podstawa prawna ich przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

Kategorie odbiorców danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

W celu wykonania zawartych z Panią/Panem umów, Pani/Pana dane osobowe są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, do krajów, które  nie zostały jeszcze uznane przez Komisję Europejską za zapewniającą na swym terytorium odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, ale dbając o Pani/Pana dane osobowe wdrożymy wszelkie środki w celu zapewnienia, że przekazane dane osobowe korzystają z odpowiedniego poziomu ochrony. W każdej chwili ma Pani/Pan możliwość zażądania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń.

Okres przechowywania danych

Jeśli Pani/Pana dane są przez nas przetwarzane w celu:

Przysługujące Pani/Panu prawa dotyczące danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

W celu wykonania swoich praw prosimy skierować swoje żądanie pod adres e-mail iod@nivette.pl. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować.

Wykonanie: ADIMO.pl