fbpx

Regulamin


 1. Administratorem danych osobowych jest Grupa Nivette z siedzibą w Warszawie przy ul. Lotniczej 3/5.
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu:
  • zawarcia i wykonania umowy/umów zawartych przez Użytkownika z Właścicielem;
  • wykonania przez Właściciela usług serwisowych lub naprawczych zamówionych przez Użytkownika;
  • udzielenia przez Właściciela odpowiedzi na otrzymane od Użytkownika zapytanie e-mailowe lub kontakt telefoniczny
  • wystawienia faktur, prowadzenia i przechowywania dokumentacji rachunkowej przez Właściciela;
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z Użytkownikiem umową/umowami oraz wykonywanymi na rzecz Użytkownika usługami lub przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika;
  • marketingu bezpośredniego produktów i usług Właściciela tj. otrzymywania ofert naszych produktów i usług oraz newslettera;
  • analitycznym, takim jak dobór usług do klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej;
  • badania satysfakcji klientów i określania jakości obsługi Właściciela.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji celu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
 4. Podstawą prawna przetwarzania przez Właściciela danych osobowych Użytkownika jest art. 6 ust 1 lit. a,lit. b, lit c i lit f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Okres przechowywania danych osobowych Użytkownika jest zależny od celu ich przetwarzania. Jeśli dane osobowe są przetwarzane w celu:
  • wykonania umowy/umów, dane osobowe Użytkownika są przechowywane przez Właściciela do czasu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy/umów i przedawnienia się roszczeń z niej/nich wynikających;
  • wykonania przez Właściciela zamówionych przez Użytkownika usług serwisowych lub naprawczych, dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń reklamacyjnych z tytułu wykonanej usługi;
  • udzielenia odpowiedzi na otrzymane od Użytkownika zapytanie e-mailowe lub telefoniczne, dane osobowe będą przechowywane przez Właściciela przez okres do 1 roku od dnia otrzymania zapytania lub do czasu sprzeciwu lub wycofania zgody na przetwarzanie danych;
  • jazdy próbnej, dane osobowe Użytkownika będą przechowywane do upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z jazdą próbną (w tym zobowiązań podatkowych Właściciela wynikających z jego dokumentacji dotyczącej jazdy próbnej), a w przypadku, gdy jazda próbna nie dojdzie do skutku, najpóźniej w ciągu 12 miesięcy od końca miesiąca, w którym Właściciel otrzymał zapytanie Użytkownika;
  • wystawienia faktur, prowadzenia i przechowywania dokumentacji rachunkowej, dane osobowe będą przechowywane do końca okresu, przez który przepisy prawa zobowiązują Właściciela do przechowywania dokumentacji rachunkowej;
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z Użytkownikiem umową/umowami oraz wykonywanymi na rzecz Użytkownika usługami lub przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika, dane osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z tych umowy/umów, wykonanych usług lub przetwarzania danych osobowych lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu;
  • marketingu bezpośredniego produktów i usług tj. otrzymywania ofert naszych produktów i usług oraz newslettera, dane osobowe będą przechowywane do czasu zgłoszenia przez Użytkownika sprzeciwu lub wycofania zgody;
  • analitycznym, dane osobowe będą  przechowywane nie dłużej niż przez 5 lat w stosunku do danych klientów Właściciela i przez 3 lata w stosunku do danych potencjalnych klientów od ostatniego momentu otrzymania danych i/lub zgody lub czasu do wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu Użytkownika;
  • badania satysfakcji klientów i określania jakości obsługi Właściciela, będą one przetwarzane przez czas trwania badania.
 6. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane przez Właściciela:
  • spółkom z Grupy Nivette, wewnętrznym organom i jednostkom organizacyjnym, które potrzebują danych w związku realizacją naszego uzasadnionego interesu jakim marketing oferowanych przez nas towarów i usług, w tym przekazywanie informacji handlowych, przedstawienie oferty sprzedaży, poprawianie jakości sieci obsługi i sprzedaży towarów i usług lub badanie satysfakcji klienta;
  • zewnętrznym dostawcom usług (np. drukarniom, dostawcom usług IT, call center, instytucjom kredytowym, kurierom, podmiotom świadczącym usługi logistyczne);
  • księgowym i biegłym rewidentom, prawnikom, organom państwowym i sądom;
  • Producentom, importerom
 7. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, ich przenoszenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
 8. Wszelkie pytania lub żądania dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkownika należy kierować do powołanego przez Właściciela inspektora ochrony danych pod adres e-mail: iod@nivette.pl
Wykonanie: ADIMO.pl