Nissan Nivette

RODO

Dodano: 29.05.18

Informacja o RODO do umieszczenia na stronie internetowej nissan.nivette.pl

 

Gromadzenie, wykorzystywanie i przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe to prywatne informacje na Państwa temat. Zaliczają się do nich takie informacje jak np.: imię i nazwisko, adres elektroniczny, adres pocztowy, numer telefonu. Dane osobowe gromadzone są wówczas, gdy podają je Państwo podczas rejestracji w Portalu dealera Nissan. Dane te wykorzystujemy w Portalu jedynie w celu świadczenia zamówionych usług oraz dla celów marketingowych, jednakże tylko w określonym dla tych celów zakresie. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z administratorem, zwłaszcza autoryzowanym dealerom i stacjom obsługi Nissan.

Administrator Państwa danych osobowych

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Samochodowe Nivette sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Lotniczej 3/5, 04- 192 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000255303, NIP 1132636669, z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000 zł.

 

Dane kontaktowe administratora

 

Z administratorem można się z nami skontaktować:

 • Telefonicznie pod numerem 22 509 66 00
 • E-mailem pod adresem bok@nivette.pl
 • Osobiście w salonie Nissan Nivette w Warszawie przy ul. Lotniczej 3/5

 

Inspektor danych osobowych

 

Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, czyli osobę odpowiedzialną za ochronę Pani/Pana danych osobowych, z którą należy się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz korzystaniem z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 

Z inspektorem danych osobowych można się kontaktować:

 • E-mailem pod adresem iod@nivette.pl
 • Listownie, przesyłając korespondencję pod adres: Centrum Samochodowe Nivette sp. z o.o. ul. Lotnicza 3/5, 04-192 Warszawa

 

Cele przetwarzania danych i podstawa prawna ich przetwarzania

 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy/umów zawartych przez Panią/Pana z nami, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania tej umowy/tych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • wykonania przez nas usług serwisowych lub naprawczych zamówionych przez Panią/Pana, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania tych usług na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • udzielenia odpowiedzi na otrzymane przez nas zapytanie e-mailowe lub kontakt telefoniczny w związku z Pani/Pana prośbą o taki kontakt skierowaną do nas, a dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie w tym celu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • wystawienia faktur, prowadzenia i przechowywania dokumentacji rachunkowej, gdyż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków nałożonych na nas przez obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z Panią/Panem umową/umowami oraz wykonywanymi na rzecz Pani/Pana usługami lub przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • marketingu bezpośredniego produktów i usług tj. otrzymywania ofert naszych produktów i usług oraz newslettera, a przetwarzanie danych następuje na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu oraz jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. a i lit. f RODO);
 • analitycznym, takim jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Kategorie odbiorców danych

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

 

 • producent, importer, dealerzy i podmioty świadczące usługi naprawcze i serwisowe wybranej przez Pana/Panią marki samochodu;
 • nabywcy wierzytelności;
 • podmioty upoważnione na podstawie obwiązujących przepisów prawa, zwłaszcza organy państwowe i sądy;
 • biura informacji gospodarczej;
 • podmioty pośredniczące w zawieraniu umów;
 • podmioty świadczące usługi:
 • doręczenia korespondencji i przesyłek;
 • archiwizacji;
 • księgowo-finansowe;
 • leasingowe;
 • kredytowe;
 • ubezpieczeniowe;
 • informatyczne i nowych technologii;
 • obsługi poczty elektronicznej i telefonicznej;
 • płatnicze;
 • audytorskie i kontrolne;
 • prawne i windykacyjne;
 • podmioty obsługujące sprzedaż i usługi posprzedażowe wybranej przez Panią/Pana marki samochodowej i podwykonawcy.

 

 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

 

W celu wykonania zawartych z Panią/Panem umów, Pani/Pana dane osobowe są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, do krajów, które  nie zostały jeszcze uznane przez Komisję Europejską za zapewniającą na swym terytorium odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, ale dbając o Pani/Pana dane osobowe wdrożymy wszelkie środki w celu zapewnienia, że przekazane dane osobowe korzystają z odpowiedniego poziomu ochrony. W każdej chwili ma Pani/Pan możliwość zażądania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń.

 

Okres przechowywania danych

 

Jeśli Pani/Pana dane są przez nas przetwarzane w celu:

 

 • wykonania umowy/umów, będą one przez nas przechowywane do czasu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy/umów;
 • wykonania przez nas zamówionych przez Panią/Pana usług serwisowych lub naprawczych, będą one przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeń reklamacyjnych z tytułu wykonanej usługi;
 • udzielenia odpowiedzi na otrzymane przez nas zapytanie e-mailowe lub telefoniczne, będą one przez nas przechowywane do czasu zgłoszenia Pani/Pana sprzeciwu lub wycofania zgody na przetwarzanie danych;
 • wystawienia faktur, prowadzenia i przechowywania dokumentacji rachunkowej, będą one przechowywane do końca okresu, przez który przepisy prawa zobowiązują nas do przechowywania dokumentacji rachunkowej;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z Panią/Panem umową/umowami oraz wykonywanymi na rzecz Pani/Pana usługami lub przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, będą one przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z tych umowy/umów, wykonanych usług lub przetwarzania danych osobowych lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu;
 • marketingu bezpośredniego produktów i usług tj. otrzymywania ofert naszych produktów i usług oraz newslettera, będą one przechowywane do czasu zgłoszenia Pani/Pana sprzeciwu lub wycofania zgody;
 • analitycznym, będą one przechowywane nie dłużej niż przez 5 lat w stosunku do danych naszych klientów i przez 3 lata w stosunku do danych potencjalnych klientów od ostatniego momentu otrzymania danych i/lub zgody lub czasu do wycofania zgody lub zgłoszenia Pani/Pana sprzeciwu;
 • badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, będą one przetwarzane przez czas trwania badania.

 

 

Przysługujące Pani/Panu prawa dotyczące danych

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania/poprawiania swoich danych jeśli przetwarzane przez nas dane są niepoprawne;
 • prawo do usunięcia danych jeśli Pani/Pana zdaniem nie mamy podstaw prawnych do ich przetwarzania;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych w wypadku gdy:
 • kwestionuje Pani/Pan prawidłowość swoich danych – ograniczenie następuje na okres pozwalający nam sprawdzić ich prawidłowość; lub
 • uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, ale nie chce Pani/Pan abyśmy dane usunęli; lub
 • uważa Pani/Pan, że nie potrzebujemy już Pani/Pana danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub
 • został przez Panią/Pana wniesiony sprzeciw – ograniczenie następuje do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec Pani/Pana sprzeciwu;
 • prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, jeśli to ona była podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych jeśli chce Pani/Pan otrzymać od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz może nam Pani/Pan zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
 • prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec co do przetwarzania takich danych, które przetwarzamy realizując nasz prawnie uzasadniony interes. W sprzeciwie należy wskazać nam Pani/Pana szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania danych objętych sprzeciwem. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też, że Pani/Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 

W celu wykonania swoich praw prosimy skierować swoje żądanie pod adres e-mail iod@nivette.pl. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli odpowiednio Panią/Pana zidentyfikować.

NISSAN NIVETTE

NISSAN POLSKA

NISSAN POLSKA

CENTRUM SAMOCHODOWE NIVETTE SP. Z O.O.

DANE KONTAKTOWE

ul. Lotnicza 3/5
04-192 Warszawa
tel. 22 509 66 00

SALON

tel. 22 509 66 72
salon.nissan@nivette.pl

SERWIS:

tel. 22 509 66 71
serwis.nissan@nivette.pl
Samochody używane NISSAN

designed by Trendmark.pl